සමාදනී කිරිවන්දෙණිය SDB සභාපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගනී

සමාදනී කිරිවන්දෙණිය SDB සභාපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගනී SDB හෙවත් සණස සංවර්ධන බැංකුව පීඑල්සී (SANASA Development Bank PLC) හි සභාපතිනිය ලෙස

Read more

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී බලපත්‍රය අවලංගු කෙරේ

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පීඑල්සී බලපත්‍රය අවලංගු කෙරේ දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයට ලක්ව නව ආයෝජකයෙකු සොයා ගත යුතු තත්ත්වයට පත්ව තිබූ ද

Read more

වෙළෙද පොළ තිරසාර දියුණුවකට සාමුහික උත්සාහයක් අවශ්‍යයි

වෙළෙද පොළ තිරසාර දියුණුවකට සාමුහික උත්සාහයක් අවශ්‍යයි කොටස් වෙළෙද පොළ වෙත ඇති වන අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් එය දියුණු මට්ටමට පත්

Read more