කඩාවැටුණු දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට ජනපතිගෙන් නව ආර්ථික මාදිලියකට යෝජනා

කඩාවැටුණු දේශීය ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට ජනපතිගෙන් නව ආර්ථික මාදිලියකට යෝජනා කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් කඩා වැටී ඇති මෙරට දේශීය ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීම

Read more