ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය දුර්වලතා මඟහැරවීම ගැන යුරෝපා කොමිසමෙන් සහතිකයක්

ශ්‍රී ලංකාව මූල්‍ය දුර්වලතා මඟහැරවීම ගැන යුරෝපා කොමිසමෙන් සහතිකයක් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ උපායමාර්ගික දුර්වලතා මඟහැරවීම

Read more

ඇට්ලස් ඇක්සිලියා වෙතින් රෝහල් සඳහා තවත් රොබෝ යන්ත්‍ර තුනක්

ඇට්ලස් ඇක්සිලියා වෙතින් රෝහල් සඳහා තවත් රොබෝ යන්ත්‍ර තුනක් හේමාස් සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත ඇට්ලස් ඇක්සිලියා සමාගම මගින් නිෂ්පාදනය කරන ලද

Read more