ඩයලොග් සමූහයේ ඉදිරි ආදායම් අඩු වුණත් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන එලෙසින්මලු

ඩයලොග් සමූහයේ ඉදිරි ආදායම් අඩු වුණත් ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන එලෙසින්මලු කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම හේතුවෙන් සිය සමූහයේ ආදායම් වෙත යම් ඍණාත්මක බලපෑමක්

Read more