ආනයන සීමාකිරීම් නිසා DIMO හි මර්සිඩීස්, ක්‍රයිස්ලර් සහ ජීප් අලෙවියට බලපෑම්

ආනයන සීමාකිරීම් නිසා DIMO හි මර්සිඩීස්, ක්‍රයිස්ලර් සහ ජීප් අලෙවියට බලපෑම් කොවිඩ්-19 වසංගතය ව්‍යාප්තියත් සමගම මෙරට විනිමය අනුපාත ආරක්ෂා කරගැනීම

Read more

සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී, වටවල ප්ලාන්ටේෂන් මිලදී ගත්තේ මෙහෙමයි

සන්ෂයින් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී, වටවල ප්ලාන්ටේෂන් මිලදී ගත්තේ මෙහෙමයි දින 50කට ආසන්න කාලයක් වසා දමා තිබූ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ ගනුදෙනු

Read more