වැටුප් අහිමිවූ ශ්‍රී ලංකන් කොන්ත්‍රාත් සේවකයන් වෙනුවෙන් නිදහස් සේවක සංගමය ඉදිරිපත් වෙයි

වැටුප් අහිමිවූ ශ්‍රී ලංකන් කොන්ත්‍රාත් සේවකයන් වෙනුවෙන් නිදහස් සේවක සංගමය ඉදිරිපත් වෙයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අයහපත් මූල්‍ය තත්ත්වය හමුවේ

Read more

“සර්කිට් බ්‍රේකර් ගැන කොටස් වෙළෙඳපොළ යළි සිතා බැලිය යුතුයි” – නිමල් පෙරේරා

“සර්කිට් බ්‍රේකර් ගැන කොටස් වෙළෙඳපොළ යළි සිතා බැලිය යුතුයි” – නිමල් පෙරේරා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළ පාලනාධිකාරිය විසින් හඳුන්වා දී

Read more