රටෙහි කර්මාන්තශාලා නැවතීමෙන් ලාෆ්ස් ප්‍රධාන ආදායමට හානි වෙලා

රටෙහි කර්මාන්තශාලා නැවතීමෙන් ලාෆ්ස් ප්‍රධාන ආදායමට හානි වෙලා කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තියත් සමග රට පුරා පැනවූ ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් බොහෝ කර්මාන්තශාලා

Read more

ජනපතිගේ COVID අරමුදලේ ඉතිරි බර දිලිත්ගේ ‘ඉටුකම’ ට භාර දෙයි

ජනපතිගේ COVID අරමුදලේ ඉතිරි බර දිලිත්ගේ ‘ඉටුකම’ ට භාර දෙයි COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමග එය පාලනයට සහ ඊට සමගාමී සමාජ

Read more

කොළඹ වාහන නැවතුම් ගාස්තු නොගෙව්වොත් අද සිට යළි දඩ

කොළඹ වාහන නැවතුම් ගාස්තු නොගෙව්වොත් අද සිට යළි දඩ කොවිඩ්-19 වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පනවා තිබූ ඇඳරි නීති රෙගුලාසි හේතුවෙන් කොළඹ

Read more