ඉන්දියාව ලොක්ඩවුන් වීමෙන් ‘ලංකාසෝයි’ නිෂ්පාදනය ඇණ හිටලා

ඉන්දියාව ලොක්ඩවුන් වීමෙන් ‘ලංකාසෝයි’ නිෂ්පාදනය ඇණ හිටලා සිලෝන් බිස්කට්ස් ලිමිටඩ් සමූහයට (CBL Group) අයත් කන්වීනියන්ස් ෆුඩ්ස් (ලංකා) පීඑල්සී සමාගමේ ප්‍රධානම

Read more

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයෙන් (CRIB) නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයෙන් (CRIB) නිවේදනයක් සිය කාර්යාංශයේ ලාංඡනය අනවසරයෙන් යොදා ගනිමින් ‘ණය සහන 2020’ නමින් පාරිභෝගික ණය තොරතුරු

Read more

වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් යම් පමණකින් හෝ කැප කර දිනා ගත යුතු ඉදිරි ආර්ථික අර්බුදය

වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් යම් පමණකින් හෝ කැප කර දිනා ගත යුතු ඉදිරි ආර්ථික අර්බුදය ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය හෙවත් මැයි දිනය අද

Read more

අපනයනය සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සන්නාමය අලුත් වෙයි

අපනයනය සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සන්නාමය අලුත් වෙයි ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB – Export Development Board) සන්නාමයේ හැඩය නවමු වෙනසකට

Read more