“වර්තමාන අර්බුදයට මුහුණ දිය හැකි හොඳ නායකත්ව කුසලතාවක් බහුතර සමාගම් ප්‍රධානීන්ට නැහැ” – කිෂූ ගෝමස්

“වර්තමාන අර්බුදයට මුහුණ දිය හැකි හොඳ නායකත්ව කුසලතාවක් බහුතර සමාගම් ප්‍රධානීන්ට නැහැ” – සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ හිටපු සභාපති කිෂූ ගෝමස්

Read more