රටෙහි ආනයන සීමා කිරීම දංකොටුව පෝසිලේන් වෙත ලැබුණු අවස්ථාවක්ලු

රටෙහි ආනයන සීමා කිරීම දංකොටුව පෝසිලේන් වෙත ලැබුණු අවස්ථාවක්ලු කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමගම මෙරට තුළ ඩොලර් සංචිත ඉතිරි කරගැනීම සඳහා

Read more

‘විශේෂ තැන්පතු ගිණුම’ සඳහා තැන්පත්කරුවන් ආකර්ෂණයට වාණිජ බැංකු අතර තියුණු තරගයක්

‘විශේෂ තැන්පතු ගිණුම’ සඳහා තැන්පත්කරුවන් ආකර්ෂණයට වාණිජ බැංකු අතර තියුණු තරගයක් කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා අට මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයට

Read more

කිසිදු කර්මාන්තශාලා වසා දැමීමක් හෝ සේවක ඉවත් කිරීමක් නොවිය යුතුයි – අමාත්‍ය ප්‍රසන්න

කිසිදු කර්මාන්තශාලා වසා දැමීමක් හෝ සේවක ඉවත් කිරීමක් නොවිය යුතුයි – අමාත්‍ය ප්‍රසන්න කොවිඩ්-19 හෙවත් නව කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් කිසිදු

Read more

රුපියලේ අවප්‍රමාණයත්, කොවිඩ්-19ත් ටෝකියෝ සිමෙන්ති වියදම් සීමා දැඩි කිරීමට හේතු වුණාලු

රුපියලේ අවප්‍රමාණයත්, කොවිඩ්-19ත් ටෝකියෝ සිමෙන්ති වියදම් සීමා දැඩි කිරීමට හේතු වුණාලු එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ වටිනාකම අවප්‍රමාණය වීම නිසා

Read more