ප්‍රදානය සඳහා ගෙන්වන සෞඛ්‍ය උපාංග බද්දෙන් නිදහස්

ප්‍රදානය සඳහා ගෙන්වන සෞඛ්‍ය උපාංග බද්දෙන් නිදහස් කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය සඳහා රජයට ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ආනයනය කෙරෙන සෞඛ්‍ය උපකරණ හා

Read more

ඩයලොග් ෆිනෑන්ස්හි සභාපති ධුරයට රේණුකා ප්‍රනාන්දු

ඩයලොග් ෆිනෑන්ස්හි සභාපති ධුරයට රේණුකා ප්‍රනාන්දු ඩයලොග් ආසියාටා සමාගමේ පූර්ණ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ඩයලොග් ෆිනෑන්ස්හි නව සභාපතිනිය ලෙස රේණුකා ප්‍රනාන්දු

Read more

Access සැමගේ රැකියා ආරක්ෂාවට සැමගේම වැටුප් කපලා

Access සැමගේ රැකියා ආරක්ෂාවට සැමගේම වැටුප් කපලා කොවිඩ්-19 වසංගතය සමගින්ම රට තුළ පැනවුණු ඇඳිරිනීති සීමා මෙන්ම විදේශ විනිමය ආරක්ෂා කරගැනීම

Read more