මෙරට සිටින සංචාරකයන්ට ලියාපදිංචි වීම සඳහා වෙබ් අඩවියක්

මෙරට සිටින සංචාරකයන්ට ලියාපදිංචි වීම සඳහා වෙබ් අඩවියක් කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රට තුළ පනවා ඇති සීමා කිරීම් නිසා දැනට

Read more

මැජෙස්ටික් සිටි පාලනාධිකාරිය ඇඳිරි නීති සමයේ කඩ සාප්පු කුලී එපා කියයි

මැජෙස්ටික් සිටි පාලනාධිකාරිය ඇඳිරි නීති සමයේ කඩ සාප්පු කුලී එපා කියයි කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා රජය විසින් පනවා ඇති

Read more

කාලසටහන් ගත ශ්‍රී ලංකන් කාර්ගෝ ගුවන් ගමන් ලබන මැයි 10 සිට යළිත්

කාලසටහන් ගත ශ්‍රී ලංකන් කාර්ගෝ ගුවන් ගමන් ලබන මැයි 10 සිට යළිත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ මගින් ක්‍රියාත්මක කරන කාලසටහන්

Read more