ලක්ෂ්මන් අබේසේකර සණස සංවර්ධන බැංකු සභාපති ධුරයට

ලක්ෂ්මන් අබේසේකර සණස සංවර්ධන බැංකු සභාපති ධුරයට සණස සංවර්ධන බැංකුවේ නව සභාපති ධුරය සඳහා එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ

Read more

SLTDA අනුමත හෝටල් සහ ආපනශාලා හෙට විවෘත කිරිමට අවසරද?

SLTDA අනුමත හෝටල් සහ ආපනශාලා හෙට විවෘත කිරිමට අවසරද? ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ (SLTDA) අනුමැතිය සහිත කොළඹ නගරයේ පිහිටි

Read more

ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සතු තොග ඉදිරි මාස 9ට ප්‍රමාණවත්ලු

ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සතු තොග ඉදිරි මාස 9ට ප්‍රමාණවත්ලු ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් මාස තුනක කාලයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කර ඇති

Read more