ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප්‍රධාන විධායක ධුරයට ලලිත් සෙනෙවිරත්න පත්කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහ ප්‍රධාන විධායක ධුරයට ලලිත් සෙනෙවිරත්න පත්කෙරේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පීඑල්සී සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධුරය සඳහා

Read more