“කොටස් වෙළෙඳ පොළට ‘රිටේලර්ස්ලා’ හඳුන්වාදෙන්න මේක හොඳ වෙලාවක්”

“කොටස් වෙළෙඳ පොළට ‘රිටේලර්ස්ලා’ හඳුන්වාදෙන්න මේක හොඳ වෙලාවක්” – සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති ආචාර්ය උදය ශ්‍රී කාරියවසම්

Read more

විජය මළලසේකර වසර 20කට පසු බෝගල ග්‍රැෆයිට් සභාපති ධුරයට සමුදෙයි

විජය මළලසේකර වසර 20කට පසු බෝගල ග්‍රැෆයිට් සභාපති ධුරයට සමුදෙයි බෝගල ග්‍රැෆයිට් ලංකා පීඑල්සී සමාගමේ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සහ සභාපතිවරයා

Read more

ඩිලන්ත මාලගමුව 100% ලංකාවේ නිෂ්පාදිත ‘ඩිලන්ගෝ’ මෝටර් රථ හඳුන්වාදීමට යයි

ඩිලන්ත මාලගමුව 100% ලංකාවේ නිෂ්පාදිත ‘ඩිලන්ගෝ’ මෝටර් රථ හඳුන්වාදීමට යයි සියයට සීයක්ම ශ්‍රී ලංකාවේදී නිෂ්පාදනය කෙරෙන පෙට්‍රල් සහ විදුලි මෝටර්

Read more