රජය තීරු බදු සාප්පු වලින් මාස තුනක කුලී එපා කියයි

රජය තීරු බදු සාප්පු වලින් මාස තුනක කුලී එපා කියයි කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළෙහි පිහිටි තීරු බදු සාප්පු ඇතුළු සේවා

Read more

පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමීම නිසා IOC පිරවුම්හල් හිමියෝ යළි අර්බුදයකට

පෙට්‍රල් මිල ඉහළ දැමීම නිසා IOC පිරවුම්හල් හිමියෝ යළි අර්බුදයකට ලංකා අයිඕසි පෞද්ගලික සමාගම සිය ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල

Read more