සිලෝන් ටොබැකෝ 2019 දී රජයට රු. බි. 120ක් බදු ගෙවලා

සිලෝන් ටොබැකෝ 2019 දී රජයට රු. බි. 120ක් බදු ගෙවලා මෙරට තුළ දුම්වැටි නිෂ්පාදනයේ ඒකාධිකාරය හිමි සිලෝන් ටොබැකෝ කම්පැනි පීඑල්සී

Read more

“ණය දීමේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි මත තරයේ රැඳී නොසිටින්න” – ජනපති ලෝක ප්‍රජාවට කියයි

“ණය දීමේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි මත තරයේ රැඳී නොසිටින්න” – ජනපති ලෝක ප්‍රජාවට කියයි කොවිඩ්-19 වසංගතය හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු සංවර්ධනය වෙමින්

Read more