“අපේ රටේ වසංගතය හොඳ වුණා කියලා සංචාරක කර්මාන්තය යළි හරියන්නේ නැහැ”

“අපේ රටේ වසංගතය හොඳ වුණා කියලා සංචාරක කර්මාන්තය යළි හරියන්නේ නැහැ” – ශ්‍රී ලංකා හෝටල් සංගමයේ හිටපු සභාපති ශ්‍රීලාල් මිත්තපාල

Read more