සේවා අංශ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2015ට පසු අවම අගයට

සේවා අංශ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2015ට පසු අවම අගයට 2020 මාර්තු මාසය සදහා වන සේවා අංශයේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය දර්ශකාංග

Read more

“2020දී ඇගලුම් කර්මාන්තය 40%කින් හැකිලේවි” – අෂ්රොෆ් ඕමාර්

“2020දී ඇගලුම් කර්මාන්තය 40%කින් හැකිලේවි” – අෂ්රොෆ් ඕමාර් මෙරට ඇගලුම් කර්මාන්තය සඳහා වන ඉල්ලුම මේ වසරේදී 40%කින් හැකිලීමේ අවස්ථාවක් පවතින

Read more

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවෙන් වෛද්‍ය ඇඳුම් කට්ටල 4,500ක්

නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුවෙන් වෛද්‍ය ඇඳුම් කට්ටල 4,500ක් COVID-19 වෛරසයට එරෙහිව සටන් වදින ඉදිරි පෙළ සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂිත වෛද්‍ය ඇඳුම්

Read more

නිෂ්පාදන අංශ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය ඉතිහාසයේ අඩුම අගය වාර්තා කරයි

නිෂ්පාදන අංශ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය ඉතිහාසයේ අඩුම අගය වාර්තා කරයි 2020 මාර්තු මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ගැණුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක අගය 30.0

Read more

Fitch ආයතනය සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමත් පහත හෙළයි

Fitch ආයතනය සිංගර් (ශ්‍රී ලංකා) සමාගමත් පහත හෙළයි මෙරට මුල් පෙළේ ගෘහවිදුලි උපකරණ ඇතුළු ගෘහස්ත උපකරණ අලෙවි සමාගමක් වන සිංගර්

Read more

නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ පොළිය අඩු වෙයි, බෝග වැඩි වෙයි

නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ පොළිය අඩු වෙයි, බෝග වැඩි වෙයි බෝග වර්ග 36ක් ඉලක්ක කරගනිමින් නව සපිරි ග්‍රාමීය

Read more