වෙළෙඳ කලාපයේ කර්මාන්තශාලා 217ක සේවකයෝ 30,269ක් වැඩලු

වෙළෙඳ කලාපයේ කර්මාන්තශාලා 217ක සේවකයෝ 30,269ක් වැඩලු දිවයින පුරා නිදහස් වෙළෙඳ කලාපවල පිහිටි කර්මාන්තශාලා 217ක් මේ වනවිට යළි සිය වැඩ

Read more

දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය තෘණ වගාවට මහවැලි ඉඩම් අක්කර 1,500ක්

දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය තෘණ වගාවට මහවැලි ඉඩම් අක්කර 1,500ක් දේශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරගැනීමේ අවශ්‍යතාවයේදී මූලික ගැටලුවක්ව

Read more

COVID-19 අපට නව අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා‍ – කිමාලි ප්‍රනාන්දු

COVID-19 අපට නව අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා‍ – කිමාලි ප්‍රනාන්දු නව කොරෝනා හෙවත් කෝවිඩ්-19 වසංගතය හරහා මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය අලුත් මුහුණුවරකින්

Read more

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් රටට සිදුවූ ආර්ථික හානිය රු. බිලියන 150ක් – ICRA Lanka

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් රටට සිදුවූ ආර්ථික හානිය රු. බිලියන 150ක් – ICRA Lanka පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 21 වැනිදා එල්ල වුණු පාස්කු

Read more