කොරෝනා නිසා අවුරුදු සීසන් එකම හාන්සියි – ගෘහ විදුලි උපකරණ අලෙවි සැල් හිමිකරුවෝ පවසති

කොරෝනා නිසා අවුරුදු සීසන් එකම හාන්සියි – ගෘහ විදුලි උපකරණ අලෙවි සැල් හිමිකරුවෝ පවසති පසුගිය මාර්තු මාසය ආරම්භයේ සිට රට

Read more

පුද්ගල අත්තිකාරම් බද්ද සහ ආදායම් අත්තිකාරම් බද්ද ලෙස නව බදු දෙකක්?

‘පුද්ගල අත්තිකාරම් බද්ද’ සහ ‘ආදායම් අත්තිකාරම් බද්ද’ ලෙස නව බදු දෙකක්? දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සිය ආදායම් වැඩි කරගැනීමේ අරමුණින් මෙරට

Read more