20 වැනිදා එන ‘ගුරුගෙදර’ නාලිකාවට ධම්මික පෙරේරාගේ DP Education සහායත්

20 වැනිදා එන ‘ගුරුගෙදර’ නාලිකාවට ධම්මික පෙරේරාගේ DP Education සහායත් ලබන අප්‍රේල් 20 වැනිදා සිට විකාශන කටයුතු ආරම්භ කෙරෙන අධ්‍යාපනය

Read more

COVID-19 නිසා කලම්බු සිටි සෙන්ටර් ඉදිකිරීම් වසර 2ක් ආපස්සට යාවිලු?

COVID-19 නිසා කලම්බු සිටි සෙන්ටර් ඉදිකිරීම් වසර 2ක් ආපස්සට යාවිලු? කෝවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම් නිසා දේපළ වෙළෙඳාම් අංශය වෙත එල්ල වන

Read more

අලුතින් ආ පුද්ගල ආදායම් අත්තිකාරම් බද්ද මැයි 15ට පෙර ගෙවන්නලු

අලුතින් ආ පුද්ගල ආදායම් අත්තිකාරම් බද්ද මැයි 15ට පෙර ගෙවන්නලු වර්තමාන රජය විසින් 2020.01.01 දිනයේ සිට අහෝසි කරන ලද ‘උපයන

Read more