සෞදි – රුසියා සාකච්ඡා කල්යෑමෙන් බොරතෙල් මිල යළි පහළට

සෞදි – රුසියා සාකච්ඡා කල්යෑමෙන් බොරතෙල් මිල යළි පහළට ලෝක වෙළෙඳ පොළේ බොර තෙල් මිල පිළිබඳව සෞදි අරාබිය සහ රුසියාව

Read more

COVID-19 නිසා 2020දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 2.2% යි – ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

COVID-19 නිසා 2020දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධනය 2.2% යි – ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 2020 වසර සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික

Read more

සිලෝන් ටොබැකෝහි මව් සමාගම Covid-19 එන්නතක් ගැන අත්හදා බැලීමක

සිලෝන් ටොබැකෝහි මව් සමාගම Covid-19 එන්නතක් ගැන අත්හදා බැලීමක මෙරට දුම්වැටි ඒකාධිකාරය හිමි සිලෝන් ටොබැකෝ සමාගමේ (CTC–Ceylon Tobaco Company) මව්

Read more