කෝවිඩ්-19 අර්බුදය වසර පුරා තිබුණොත් ගෝලීය සංචාරක කර්මාන්තයක් නැහැ – දිලීප් මුදාදෙනිය

කෝවිඩ්-19 අර්බුදය වසර පුරා තිබුණොත් ගෝලීය සංචාරක කර්මාන්තයක් නැහැ – දිලීප් මුදාදෙනිය කෝවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා ලොව පුරා පනවා ඇති

Read more

ඇඳිරියෙන් ඇති වූ බාධා අලෙවියට බලපෑවා – සිලෝන් ටොබැකෝ

ඇඳිරියෙන් ඇති වූ බාධා අලෙවියට බලපෑවා – සිලෝන් ටොබැකෝ කෝවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය රට තුළ ව්‍යාප්තවීම ඇරඹීමත් සමගම රජය විසින් දීපව්‍යාප්තව

Read more