විනිමය අනුපාතයේ සහ මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළෙහි ආරක්ෂාවට මහ බැංකුවෙන් තීරණ

විනිමය අනුපාතයේ සහ මූල්‍ය වෙළෙඳ පොළෙහි ආරක්ෂාවට මහ බැංකුවෙන් තීරණ රට තුළ ව්‍යාප්තව ඇති COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවක් කරගනිමින් විනිමය

Read more

WAFL අවන්හල් සිය ෆ්‍රැන්චයිස් අලෙවියක

WAFL අවන්හල් සිය ෆ්‍රැන්චයිස් අලෙවියක ලොව රටවල් 13 කට අධික සංඛ්‍යාවක සිය මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන ක්ෂණික සේවා ආපනශාලා (QSR)

Read more