ශ්‍රී ලංකාවේ වේගා රථය එළිදැක්වීමත් කොරෝනා නිසා කල්යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වේගා රථය එළිදැක්වීමත් කොරෝනා නිසා කල්යයි සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන පළමු සුපිරි මෝටර් රථය ලෙස දකුණු ආසියාව

Read more

INNOTECH 2020 මාර්තු 11-15 දක්වා හෝමාගමදී

INNOTECH 2020 මාර්තු 11-15 දක්වා හෝමාගමදී උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාතයාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන INNOTECH 2020 – තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන ප්‍රදර්ශනය

Read more

ගොවීන් 2,000ක් අතර GMOA “හෙළ සුවය” වී ගොවිතැන ප්‍රචලිත කිරීමට යයි

ගොවීන් 2,000ක් අතර GMOA “හෙළ සුවය” වී ගොවිතැන ප්‍රචලිත කිරීමට යයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සංගමයේ (GMOA) මැදිහත්වීමෙන් “හෙළ සුවය” සංවිධානය මගින් අනුරාධපුරය රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ

Read more

කසල ප්‍රවාහනය සඳහා මෙරට දේශීය නිෂ්පාදනයක් යොදා ගැනේ

කසල ප්‍රවාහනය සඳහා මෙරට දේශීය නිෂ්පාදනයක් යොදා ගැනේ දේශීය නව නිපැයුම්කරුවෙකු විසින් හඳුන්වා දෙන ලද බක්කිය සහිත “කුරුම්බැට්ටියා” නම් පා

Read more