ආයුර්වේද ඖෂධ වෙත ඉල්ලුම ඉහළට

ආයුර්වේද ඖෂධ වෙත ඉල්ලුම ඉහළට මෙරට තුළ COVID-19 වෛරසය ආසාදිත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යාමත් සමග ජනතාව වැඩි වශයෙන් ආයුර්වේද ඖෂධ හරහා

Read more