ඔටාරාගේ “Who we Are” ත් COVID-19 නිසා කල් යයි

ඔටාරාගේ “Who we Are” ත් COVID-19 නිසා කල් යයි මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ ව්‍යවසායිකාවක වන ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මියගේ “ඔටාරා පදනම” මගින් සංවිධානය කරන්නට යෙදුණු

Read more

මෙරට මුහුදේ තෙල් කාන්දු වැළැක්වීමේ පෙරහුරුවක් පැවැත්වෙයි

මෙරට මුහුදේ තෙල් කාන්දු වැළැක්වීමේ පෙරහුරුවක් පැවැත්වෙයි ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ (JICA) මැදිහත්වීමෙන් ලබා දුන් තාක්ෂණික සහයෝගිතාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක

Read more