ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් “රත්ති යෝගට්” යළි හඳුන්වා දෙයි

ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් “රත්ති යෝගට්” යළි හඳුන්වා දෙයි ෆොන්ටෙරා බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ පිටි කළ කිරි සන්නාමයක් වන “රත්ති” යටතේ යළිත්

Read more

COVID-19 නිසා මැක්ඩොනල්ඩ්ස් වෙතින් ආරක්ෂිත ඩිලිවරි ක්‍රමයක්

COVID-19 නිසා මැක්ඩොනල්ඩ්ස් වෙතින් ආරක්ෂිත ඩිලිවරි ක්‍රමයක් මෙරට ක්‍රියාත්මක බහුජාතික ක්ෂණික ආහාර අලෙවි ජාලයක් වන මැක්ඩොනල්ඩ්ස් රටෙහි පවතින සෞඛ්‍යමය තත්ත්වය සැලකිල්ලට

Read more

රජයේ නිවාඩුව නිසා සම්පත් බැංකුව ඩිජිටල් බැංකුකරණ ප්‍රවර්ධනයක

රජයේ නිවාඩුව නිසා සම්පත් බැංකුව ඩිජිටල් බැංකුකරණ ප්‍රවර්ධනයක රජය විසින් බැංකු සහ වෙළෙද නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු අද

Read more