සමාජ මාධ්‍ය වාරණය නිසා වැඩි බලපෑමට ලක්වෙන්නේ කාන්තා ව්‍යවසායකයන් – IPS ආයතනය පවසයි

සමාජ මාධ්‍ය වාරණය නිසා වැඩි බලපෑමට ලක්වෙන්නේ කාන්තා ව්‍යවසායකයන් – IPS ආයතනය පවසයි විවිධ හේතූන් මත සිදු කෙරෙන මෙරට සමාජ මාධ්‍ය වාරණයට

Read more

ඔබේසේකර පුර නිවාස 300ක් ඉදිකිරීම සුබසිංහ කන්ට්‍රැක්ටර්ස් වෙත

ඔබේසේකර පුර නිවාස 300ක් ඉදිකිරීම සුබසිංහ කන්ට්‍රැක්ටර්ස් වෙත රාජගිරිය අරුණෝදය මාවත, ඔබේසේකර පුර නිවාස ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම සුබසිංහ

Read more

Class M11 මාදිලියේ අවසන් දුම්රිය එන්ජින් දෙකත් මෙරටට ගෙන්වයි

Class M11 මාදිලියේ අවසන් දුම්රිය එන්ජින් දෙකත් මෙරටට ගෙන්වයි ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට ගෙන්වීමට නියමිතව තිබූ Class M11 අවසන් දුම්රිය එන්ජින් දෙකත් පසුගිය බදාදා

Read more

රජයට අයත් ග්‍රෑන්ඩ් හයාට්, හිල්ටන්, ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් සංවර්ධයට නව තනි ආයතනයක්

රජයට අයත් ග්‍රෑන්ඩ් හයාට්, හිල්ටන්, ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් සංවර්ධයට නව තනි ආයතනයක් රජයට අයත් හෝටල් හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට අදාළ වත්කම් ලෙස

Read more