ජපාන දරුවන් පිරිසක් නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් නරඹයි

ජපාන දරුවන් පිරිසක් නව කැළණි පාලමේ ඉදිකිරීම් නරඹයි කොළඹ පිහිටි ජපාන පාසැලක උගෙනුම ලබන ජපන් දරුවන් පිරිසක් පසුගියදා නව කැලණි

Read more

ක්ෂුද්‍ර,කුඩා හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යවසායන් සඳහා One Stop Shop පිහිටුවෙයි

ක්ෂුද්‍ර,කුඩා හා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යවසායන් සඳහා One Stop Shop පිහිටුවෙයි මෙරට ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් මුහුණ දෙන ගැටලුවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා

Read more

මත්තල සහ රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළ වෙත ජාත්‍යන්තර ආකර්ෂණයට යෝජනා

මත්තල සහ රත්මලාන ගුවන් තොටුපොළ වෙත ජාත්‍යන්තර ආකර්ෂණයට යෝජනා මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ සහ කොළඹ, රත්මලාන ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ

Read more

අපගේ ATM ජාලය සුරක්ෂිතයි – සම්පත් බැංකුව පවසයි

අපගේ ATM ජාලය සුරක්ෂිතයි – සම්පත් බැංකුව පවසයි තම බැංකුව සතු ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර ජාලය සුරක්ෂිත බවට සිය වටිනා ගනුදෙනුකරුවන්ට සහතික කරන

Read more

මෙරට පළමු අපද්‍රව්‍ය මගින් විදුලිය නිපදවන බලාගාරය ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ

මෙරට පළමු අපද්‍රව්‍ය මගින් විදුලිය නිපදවන බලාගාරය ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට ඉදි කෙරෙන කසල අපද්‍රව්‍ය මගින් විදුලිය නිපදවන

Read more