ගීත නිර්මාණ සදහා කර්තෘභාගය ගෙවීම මාර්තු 01 වැනිදා සිට

ගීත නිර්මාණ සදහා කර්තෘභාගය ගෙවීම මාර්තු 01 වැනිදා සිට ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් තුළ විකාශය වන ගීතයක් සඳහා රුපියල් 20ක සහ

Read more

දකුණු ආසියාවේ ඉහළම මාරක මාර්ග අනතුරු අනුපාතයක් ඇති රට ශ්‍රී ලංකාවයි – ලෝක බැංකුව

දකුණු ආසියාවේ ඉහළම මාරක මාර්ග අනතුරු අනුපාතයක් ඇති රට ශ්‍රී ලංකාවයි  – ලෝක බැංකුව දකුණු ආසියාවේ රටවල් අතරින් වසරකට වැඩිම මාරක

Read more

හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළට‍

හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළට‍ මිල්කෝ (පෞද්) සමාගම මගින් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කරන හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදන රැසකම මිල ගණන් පෙරේදා දිනයේ සිට

Read more

“ජාත්‍යන්තර රාමායන උත්සවය 2020” ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට සැලසුම්

“ජාත්‍යන්තර රාමායන උත්සවය 2020” ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර රාමායන උත්සවයේ මීළග අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවේදී සංවිධානය කිරීමට සැලසුම්

Read more