2018 දී රට තුළ සිදු වුණු සැකකටයුතු මුදල් ගනුදෙනු සංඛ්‍යාව 1,022ක්

2018 දී රට තුළ සිදු වුණු සැකකටයුතු මුදල් ගනුදෙනු  සංඛ්‍යාව 1,022ක් මෙරට තුළ මුදල් වංචා වැළැක්වීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය

Read more

ඩුබායි එක්ස්පෝ 2020 යාමට රජය තීරණය කරයි

ඩුබායි එක්ස්පෝ 2020 යාමට රජය තීරණය කරයි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේදී ලබන ඔක්තොබර් මාසයේ 20 වැනිදා ආරම්භ වන “එක්ස්පෝ ඩුබායි

Read more