නෙළුම් කුළුණේ භාරකාරිත්වය මේජර් ජනරාල් ප්‍රසාද් සමරසිංහට

නෙළුම් කුළුණේ භාරකාරිත්වය මේජර් ජනරාල් ප්‍රසාද් සමරසිංහට යුද හමුදාවේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලෙස කලක් සේවය කළ විශ්‍රාමික මේජර්

Read more