ජපානය සැහැල්ලු දුම්රියට (LRT) ණය දුන්නේ මෙරට කාන්තාවන් ගැන සිතලාලු

ජපානය සැහැල්ලු දුම්රියට (LRT) ණය දුන්නේ මෙරට කාන්තාවන් ගැන සිතලාලු කොළඹ නගරය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති සැහැල්ලු දුම්රිය

Read more

ඔටාරාගෙන් අලුත් වැඩක්

ඔටාරාගෙන් අලුත් වැඩක්  ඔඩෙල් නිමි ඇඳුම් අලෙවි ජාලයේ මෙන්ම එම්බාර්ක් සන්නාමයේ නිර්මාතෘවරිය වන ඔටාරා ගුණවර්ධන මහත්මිය සිය ඔටාරා පදනම (Otara

Read more

සාම්ප්‍රදායික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීමට යයි

සාම්ප්‍රදායික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීමට යයි මෙරට සිටින මැණික් කැපුම්කරුවන්, ගෙවුඩ තාපකරණ තාක්ෂණික ශිල්පීන් ඇතුළු සාම්ප්‍රදායික මැණික් හා

Read more