නිදහස් වෙළෙඳ කළාප 15 හි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සැලසුම්

නිදහස් වෙළෙඳ කළාප 15 හි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට සැලසුම් දිවයින පුරා පිහිටා ඇති ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් නිදහස් වෙළෙඳ කලාපවල යටිතල

Read more

ශ්‍රී ලංකා මාර්ග සිතියමේ 8 වැනි සංස්කරණය එළි දකී

ශ්‍රී ලංකා මාර්ග සිතියමේ 8 වැනි සංස්කරණය එළි දකී මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මාර්ග සිතියමේ

Read more