රාජ්‍යයන් 4ක් සමග සංචාරක අවබෝධතා ගිවිසුම් වෙත පිවිසීම “කොරෝනා” නිසා ප්‍රමාදයිලු

රාජ්‍යයන් 4ක් සමග සංචාරක අවබෝධතා ගිවිසුම් වෙත පිවිසීම “කොරෝනා” නිසා ප්‍රමාදයිලු සංචාරක ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගනිමින් චීනය, ඉරානය, පාකිස්තානය සහ එස්තෝනියාව

Read more