බෙන්හෝල්ඩිංග්ස් ආයතනය සහ ස්කයි මීඩියා නෙට්වර්ක් අතර ගනුදෙනුවක්

බෙන්හෝල්ඩිංග්ස් ආයතනය සහ ස්කයි මීඩියා නෙට්වර්ක් අතර ගනුදෙනුවක් ස්වර්ණවාහිනී, Etv යන රූපවාහිනි නාලිකා හා ශ්‍රී fm, රන් fm සහ E fm යන ගුවන් විදුලි නාලිකා අයත් ඊ.ඒ.පී.

Read more

මහ කන්නයේදී රජයෙන් වී කිලෝවකට රුපියල් 50ක අවම මිලක්

මහ කන්නයේදී රජයෙන් වී කිලෝවකට රුපියල් 50ක අවම මිලක්  මහකන්නයේදී රජයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ වී කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල්

Read more