සංචාරක සංවර්ධනයට සංචාරක ප්‍රජා පාදක ගම්මාන 07ක්…

මෙරට තුළ සංචාරක කර්මාන්තය ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණින් දිස්ත්‍රික්ක හතක් තුළ සංචාරක ප්‍රජා පාදක ගම්මාන 07ක් ස්ථාපිත කරන බව කාර්මික අපනයන,

Read more

චීන සංචාරකයන්ට සේවය සැලසීමට චීන සමාගමකම සේවය ලබා ගනී…

චීන සංචාරකයන්ට සේවය සැලසීමට චීන සමාගමකම සේවය ලබා ගනී… සංචාරය සඳහා හෝ වෙනත් රාජකාරි සඳහා මෙරටට පැමිණෙන චීන ජාතිකයන්ට විද්‍යුත්

Read more