ඩ්‍රෝන යානා පියාසර කරවීම සඳහා පනවා තිබූ තහනම ඉවතට…

මෙරට ගුවන් සීමාව තුළ තුළ ඩ්‍රෝන යානා පියාසර කරවීම සඳහා මාස අටකට ආසන්න කාලයක් පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර ඇතැයි

Read more

2019 අවසන් කාර්තුව සඳහා NBT බදු වාර්තාව ජනවාරි 20ට පෙර භාර දෙන ලෙස ඉල්ලයි…

ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද (NBT – Nation Building Tax) සම්බන්ධයෙන් සිදුකර ඇති සංශෝධන යටතේ 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වන

Read more