2019 අවසන් කාර්තුව සඳහා NBT බදු වාර්තාව ජනවාරි 20ට පෙර භාර දෙන ලෙස ඉල්ලයි…

ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද (NBT – Nation Building Tax) සම්බන්ධයෙන් සිදුකර ඇති සංශෝධන යටතේ 2019 දෙසැම්බර් 31 වැනි දිනෙන් අවසන් වන

Read more