මැද මුලන නඩුවේ හයවැනි විත්තිකරුට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු සභාපති ධුරය…

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස දේවගේ මහින්ද සාලිය මහතා පසුගියදා සිය ධුරයේ වැඩ භාර ගත්තේය.  කැලණිය වෙදමුල්ලේ පිහිටි එම

Read more