‘පට්පට්’ ගා කෑම බෙදන්න ඉන්දියානු සමාගමකුත් කොළඹට එයි…

ඇප් වැඩසටහනක් හරහා – ආහාර ඇතුලු තවත් භාණ්ඩ ඇනවුම් ගෙනැවිත් භාරදීම සිදු කරන – ඉන්දියාවේ හර්යානාහි පවත්වාගෙන යන fatafat සමාගම

Read more