ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය යාපනයේදී විවෘත කෙරේ.

මෙරට නෝර්වේජියානු තානාපති කාර්යාලයේ සහාය ඇතිව ඉදිකර තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය ඊයේ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේදී විවෘත කෙරිණි.

Read more

වසර 15කදී රුපියල් බිලියන 20.5ක් අහිමි කළ බැඳුම්කර වංචා සියල්ල වැසී යයිද?

වසර 15කදී රුපියල් බිලියන 20.5ක් අහිමි කළ බැඳුම්කර වංචා සියල්ල වැසී යයිද? 2002 වසරේ සිට 2016 දක්වා කාලසීමාව තුළදී මෙරට

Read more