ඉන්දියානු බැංකු දෙකක මෙරට මෙහෙයුම් නවතී

මෙරට ක්‍රියාත්මක ඉන්දියානු බැංකු දෙකක් වන ඇක්සිස් බැංකුව (AXIS BANK) සහ අයි.සී.අයි.සී. බැංකුව (ICICI BANK) වෙත සිය මෙහෙයුම් නවතා දැමීම

Read more