උතුර සහ උතුරු මැද ජනතාව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ගන්නේ 250% පොළියටලු

උතුර සහ උතුරු මැද ජනතාව ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ගන්නේ 250% පොළියටලු උතුර සහ උතුරු මැද පළාත් තුළ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය

Read more