සංචාරක නියෝජිතයන් ගෙන එන සංචාර වැට් බද්දෙන් නිදහස්

සංචාරක නියෝජිතයන් ගෙන එන සංචාර වැට් බද්දෙන් නිදහස් සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක නියෝජිතයන් (Travel Agents) විසින් රට තුළට ගෙන

Read more

ආචාර්ය සන්ජීව වීරවරණට ICTA සභාපතිගෙන් පිළිතුරු

ආචාර්ය සන්ජීව වීරවරණට ICTA සභාපතිගෙන් පිළිතුරු ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය (ICTA) හි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුව සිටි ආචාර්ය සන්ජිව

Read more