දුමිත් ප්‍රනාන්දු කොටස් වෙළෙඳ පොළ සභාපති ධුරයට

දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳ පොළ තුළ වසර 25කට අධික අත්දැකීම් සහිත ආයෝජන බැංකු සභාපතිවරයෙකු වන දුමිත් ප්‍රනාන්දු මහතා කොළඹ

Read more