මුල් මාස තුනට ලංකා IOC පාඩුව රු.මිලියන 346ක්ලු

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමග ඇති වූ බලපෑම හේතුවෙන් 2019-20 මූල්‍ය වසරේ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා වූ අවසන් කාර්තුව තුළදී තම

Read more

තාප විදුලි බලාගාරවල පාරිසරික හා සමාජීය ආර්ථික හානිය ගණන් බැලේ

මෙරටට අවශ්‍ය විදුලිය නිපදවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක තාප විදුලි බලාගාරවලින් සිදු වන පාරිසරික සහ සාමාජීය බලපෑමේ ආර්ථික හානිය පිළිබඳව ඇස්තමේන්තුවක් සකස්

Read more

කොවිඩ්-19 නිසා මෙරට දැන්වීම්කරණ ක්ෂේත්‍රයටත් දරුණු බලපෑම්

නව කොරෝනා වෛරසය හෙවත් කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පසුගිය අප්‍රේල් මාසය තුළදී මෙරට දැන්වීම්කරණ ක්ෂේත්‍රය වෙත දරුණු බලපෑමක් එල්ල වී

Read more

ෆිච් රේටිංග්ස් මෙරට මූල්‍ය සමාගම් 11ක වර්ගීකරණ සංශෝධනය කරයි

ජාත්‍යන්තර ණය වර්ගීකරණ ආයතනයක් වන ෆිච් රේටිංග්ස් මගින් මෙරට මූල්‍ය සමාගම් 11ක් සඳහා ලබා දී තිබූ ජාතික දිගු-කාලීන ණය වර්ගීකරණයන්

Read more