හිල්ටන් හෝටලය CSE ලැයිස්තුගතවීමෙන් ඉවත්වීමට යයි

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය හිමි හොටෙල් ඩිවලොපර්ස් (ලංකා) පීඑල්සී සමාගම කොළඹ කොටස් වෙළෙද පොළෙහි ලැයිස්තුගතවීමෙන් ඉවත්වීමට අදහස් කරගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

Read more

හිටපු CSE සභාපති වජිර කුලතිලක සම්පත් බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළෙහි සභාපතිවරයා ලෙස 2014 සිට 2017 දක්වා කටයුතු කළ වජිර කුලතිලක මහතා සම්පත් බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු

Read more