ලංකෙම් තීන්ත අලෙවිය අඩු වුණාට කෘෂි රසායන ඉල්ලුම ඉහළටලු

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රට පුරා පැනවූ ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් සිය ලංකෙම් %රොබියලැක්^ තීන්ත අලෙවියට කැපී පෙනෙන බලපෑමක් එල්ල වූ

Read more

සෑම දිස්ත්‍රික්කයකටම ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක්

රටෙහි සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහා එක් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක් බැගින් ඇති කිරීමටත්, ඉදිරියේදී විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුලු කරගන්නා සිසුන් සංඛ්‍යාව 30,000 සිට 60,000

Read more